EKENE – GREETINGS PART 1

NJEKỌRỊTA                                              –                                                       WHEN ONE MEETS PEOPLE

 

Igbo LANGUAGE                                    –                                                         ENGLISH LANGUAGE

 

 

 

 

Ndewo Hello
Dalụ Hi
Nnọọ Welcome

 

IHE OMUME– EXERCISES

 

KPỌKỌ OKWU NDỊA – PRONOUNCE THE FOLLOWING WORDS

Ndewo

Dalụ

Nnọọ

 

ỊJỤ ASE                                                            –                                   ASKING AFTER SOMEONE

 

IGBO LANGUAGE
Kedụ? –                      A dị m mma.
Kee kwanụ? Ọ dị mma.
Kedụ ka imere? –                      A dị m mma.
Kedụ ka o mere? Ọ dị mma.
Kedụ ka ha mere? Ha di mma.
 

ENGLISH LANGUAGE

How are you? I am fine.
How are you? I am fine
How are you? I am fine.
How is he/she/it? –                      He/she/it is fine fine.
How are they? They are fine.

 

IHE OMUME– EXERCISE

 

GỤA IHE ODIDE NDỊA                      –                     READ THE FOLLOWING SENTENCES
Kedụ? –                 A dị m mma.
Kee kwanụ? –                   Ọ dị mma.
Kedụ ka imere?  –                  A dị m mma.
Kedụ ka o mere?  –                  Ọ dị mma.
Kedụ ka ha mere? –                     Ha di mma.

 

ỊJỤ ASE                                                                                      –                    ASKING AFTER SOMEONE

 

IGBO LANGUAGE

Kedụ maka mama gị?                                                             –                      Ọ dị mma.

Kedu maka papa gị?                                                               –                      Ọ dị mma.

Kedụ maka nwanne gị?                                                          –                      Ọ dị mma.

Kedu maka ụmụnne gị?                                                         –                       Ha dị mma.

Kedụ maka ndị be gị?                                                             –                       Ha dị mma.

 

 

ENGLISH LANGUAGE

How is your mother?                                                             –                        She is fine.

How is your father?                                                                –                        He is fine.

How is your brother/sister?                                                 –                        He/She is fine.

How are your relations?                                                        –                        They are fine.

How is your family?                                                               –                        My family is fine.

 

IHE OMUME                                                                         –                        EXERCISE

GỤA IHE ODIDE NDỊA                                                       –                        READ THE FOLLOWING SENTENCES

Kedụ maka mama gị?                                                            –                        Ọ dị mma.

Kedu maka papa gị?                                                              –                        Ọ dị mma.

Kedụ maka nwanne gị?                                                         –                        Ọ dị mma.

Kedu maka ụmụnne gị?                                                         –                        Ha dị mma.

Kedụ maka ndị be gị?                                                             –                        Ha dị mma.

 

 

KỌWAA OKWU NDỊA                                                          –                     GIVE THE MEANING OF THE FOLLOWING

ENGLISH LANGUAGE                                                        –                     IGBO LANGUAGE

Hello                                                                                         –

Hi                                                                                              –

Welcome                                                                                 –

How are you?                                                                         –

How is he/she/it?                                                                 –

How are they?                                                                       –

 

ANSWERS

KỌWAA OKWU NDỊA                                              –  GIVE THE MEANING OF THE FOLLOWING

ENGLISH LANGUAGE                                                         –              IGBO LANGUAGE

Hello              – Ndewo
Hi              – Dalu
Welcome              – Nnọ
How are you?           – Kedụ?
How is he/she/it?          – Kedụ ka o mere?
How are they?

 

IHE OMUME – ASSSIGNMENT

ZAA AJỤJỤ NDỊA

Kedụ?                                                                   –

Kee kwanụ?                                                        –

Kedụ maka mama gị?                                      –

Kedu maka papa gị?                                        –

Kedụ maka nwanne gị?                                  –

Kedu maka ụmụnne gị?                                 –

Kedụ maka ndị be gị?                                    –

 

Follow us on Facebook, Instagram and subscribe to our YouTube channel @Evepac Online English Studies

Contact:

Website: www.onlineenglishstudies.com (evepac)

Email: evepaconlineenglishstudies@gmail.com

Whatsapp: +2348033151287

 

 

 

 

 

 

 

        – Kedụ ka ha mere?

 

 

THE FOLLOWING QUESTIONS